Obvestila

Na podlagi 50. in 60. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt, Ur. list RS, št. 33/07, 70/08-ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12) in 35. člena Statuta Občine Lukovica (Ur. vestnik Občine Lukovica, št. 9/11) župan s tem

 

JAVNIM NAZNANILOM

obvešča javnost o javni razgrnitvi

dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje L7 Lukovica

 

 

 Povzetek za javnost in ostalo gradivo

Občane obveščamo, da bo Občina Lukovica v počastitev občinskega praznika izvedla »PRIREDITEV OB PRAZNIKU OBČINE LUKOVICA«, ki bo v petek, 6. septembra 2013, ob 20. uri na osrednjem trgu v Lukovici.

 

Za namen izvedbe prireditve bo urejena popolna zapora trga v centru Lukovice, v času od 19. do 22. ure, ki bo potekala od uvoza v center Lukovice, do križišča med Šolsko ulico in Stari trg 8 (stanovanjski blok). Vodja redarske službe mora zagotoviti neoviran dostop stanovalcem v ul. Jelke Komotarjeve do 18.45 ure.

 

Od 19. do 22. ure bo dovoljen le dostop za intervencijska vozila.

 


Občina Lukovica je dolžna na podlagi 404. člena Zakona o davčnem postopku, ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 117/2006, 24/2008 - ZDDKIS, 125/2008, 85/2009, 110/2009, 1/2010 - popr., 43/2010, 97/2010) pristojni davčni upravi posredovati podatke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (v nadaljevanju: nadomestilo).


Sporočamo vam žalostno novico, da je umrl naš častni občan, Niko Kralj.

 

Jutri v četrtek, 18. julija 2013, bo od 9.00 do 16.00 ure v prostorih občine Lukovica, Stari trg 1, 1225 Lukovica, odprta žalna knjiga.


Spoštovani!

Vabimo vas na izobraževanje, kjer boste razvijali svoje projektne ideje za delo in vključevanje mladih v dejavnosti vaše organizacije ter spoznali razpise na katere se lahko prijavite.

Namenjena je iskanju priložnosti za mladinsko delo, krepitev lokalnih društev in obogatitvenih učinkov na lokalno okolje. Za bolj učinkovito delo je priporočljivo, da se delavnice udeležita vsaj dve osebi iz organizacije, ki bosta gradili svojo projektno idejo.


Občina Lukovica kot nosilka kolektivne blagovne in storitvene znamke »Zakladi ČRNI GRABEN« obvešča vse pravne in fizične osebe s sedežem na območju občine Lukovica, da si lahko pridobite pravico do uporabe

 

kolektivne blagovne in storitvene

znamke »Zakladi ČRNI GRABEN«.


Vreme
Občina Lukovica

Pet

2°/14°

Sob

5°/13°

Ned

2°/5°

Pon

-3°/5°

Uporabne povezave

 

 

 

Pobratene Občine