Komisije in odbori

Občina ima Občinsko volilno komisijo kot samostojni občinski organ, ki v skladu z zakonom o lokalnih volitvah in drugimi predpisi ter splošnimi akti občine skrbi za izvedbo volitev in referendumov ter varstvo zakonitosti volilnih postopkov.

Naloge občinske volilne komisije so opredeljene v 41. členu Zakona o lokalnih volitvah. Predlog za imenovanje občinske volilne komisije lahko podajo: politične stranke, druge organizacij občanov v občini ter občani.

Opravlja naslednje naloge:

·         skrbi za zakonitost volitev v občinski svet,

·         potrjuje posamične kandidature oziroma liste kandidatov in sestavlja sezname kandidatov oziroma list kandidatov,

·         določa volišča,

·         imenuje volilne odbore,

·         ugotavlja rezultate glasovanja in razglasi, kateri člani občinskega sveta so izvoljeni, ter daje poročilo o izidu volitev,

·         opravlja in vodi neposredno tehnično delo v zvezi z volitvami,

·         opravlja druge naloge, ki jih določa zakon,

·         15 pred dnem glasovanja na referendumu objavi akt o razpisu referenduma v javnih občilih,

·         odloča o ugovoru zaradi nepravilnosti pri delu volilnega odbora v času postopka, referenduma, ki ha vodijo organi, ki vodijo lokalne volitve,

·         Občinskemu svetu pošlje poročilo o glasovanju na referendumu ter ga objavi na način, ki je v statutu občine določen za objavo splošnih aktov občine,

·         Če županu preneha mandat več kot šest mesecev pred potekom mandatne dobe, razpiše Občinska volilna komisija nadomestne volitve.


 

ČLANI KOMISIJE  V OBDOBJU 2014 - 2018 SO:

1. Aleksander Urankar– predsednik

    Saša Smrekar – namestnica predsednika

2. Irma Markovšek – članica

    Barbara Bernot– namestnica članice

3. Julijana Bervar – članica

   Marko Lončar – namestnik članice

4. Jure Kastelic – član

 

   Marko Zore– namestnik člana

Vreme
Občina Lukovica

Ned

11°/21°

Pon

12°/22°

Tor

13°/19°

Sre

12°/24°

Uporabne povezave

 

 

 

Pobratene Občine