Komisije in odbori

Odbor za gospodarstvo, komunalo in prostor ima pet članov.

Opravlja naloge na področju komunalnega urejanja, gospodarstva, urejanja prostora in varstva okolja.

Obravnava oziroma proučuje področja, vezana na gradnjo, vzdrževanje, upravljanje z energetskimi in drugimi komunalnimi objekti in napravami, področja varstva okolja, varstvo tal in vodnih virov, varstvo zraka, varstvo pred hrupom ter zbiranje in deponiranje odpadkov, varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.

Odbor obravnava vse predloge aktov in drugih odločitev iz pristojnosti občine na področju planiranja, urejanja in gospodarjenja s prostorom in nepremičnim premoženjem občine, ki so občinskemu svetu predlagani v sprejem, oblikuje o njih svoje mnenje in svetu poda stališče s predlogom odločitve.

Odbor opravlja naloge na področju pospeševanja razvoja gospodarskih dejavnosti, samostojnega podjetništva in obrtništva, spremlja stanje na področju gospodarstva v občini in obravnava ter daje predloge za njegov razvoj, stanje na področju gospodarskih javnih služb ter obravnava in daje predloge za njihovo urejanje in razvoj, spremlja stanje na področju malega gospodarstva ter predlaga ukrepe občinskemu svetu za njegov razvoj.

Odbor opravlja dejavnosti na področju vključevanja občine v vse razvojne programe, ki jih je sprejela in jih je dolžna izvajati in se tudi aktivno vključuje v vse regijske in mednarodne razvojne projekte in programe.

Kot posebna naloga odbora je, da izmed svojih članov imenuje komisijo za izvajanje terenskih ogledov in podaja pisna mnenja pristojni službi občinske uprave in občinskemu svetu.

Obravnavo je odbor dolžan opraviti najkasneje tri dni pred dnem, za katerega je sklicana redna seja občinskega sveta ter svoje mnenje, stališče in predlog pisno predložiti županu, predsedujočemu in predlagatelju. Mnenje o dopolnilih k predlaganim splošnim aktom mora odbor predložiti najkasneje do začetka obravnave predloga splošnega akta.

Odbor lahko predlaga občinskemu svetu v sprejem odloke in druge akte iz njegove pristojnosti na svojem področju dela.


 

ČLANI ODBORA  V OBDOBJU 2014 - 2018 SO:

1. Tomaž Prohinar (Lista Mateja Kotnika) - predsednik

2. Olga Vrankar (»ZA ČRNI GRABEN«, neodvisna lista)

3. Tomaž Beden (Lista za občino Lukovica)

4. Janez Bernot (N.Si)

5. Janez Dimic (Lista za šport in razvoj občine)


 

 

Vabila:

Vabilo za 20. sejo, 16. 4. 2018

Vabilo za 19. sejo, 6. 3. 2018

Vabilo za 18. sejo, 24. 1. 2018

Vabilo za 17. sejo, 22. 11. 2017

Vabilo za 16. sejo, 11. 10. 2017

Vabilo za 15. sejo, 21. 6. 2017

Vabilo za 14. sejo, 12. 4. 2017 

Vabilo na 13. sejo, 21. 2. 2017

Vabilo na 9. sejo, 1. 6. 2016

Vabilo na 2. sejo, 26. 3. 2015

Vabilo na 1. sejo, 14. 1. 2015

 


 

 

Zapisniki:

Zapisnik 19. seje, 6. 3. 2018

Zapisnik 18. seje, 24. 1. 2018

Zapinisk 17. seje, 22. 11. 2017

Zapisnik 16. seje, 11. 10. 2017

Zapisnik 15. seje, 21. 6. 2017

Zapisnik 14. seje, 12. 4. 2017 - ni potrjen

Zapisnik 13. seje, 21. 2. 2017

 

 

 

Vreme
Občina Lukovica

Ned

11°/21°

Pon

12°/22°

Tor

13°/19°

Sre

12°/24°

Uporabne povezave

 

 

 

Pobratene Občine