Komisije in odbori

Delovna telesa občinskega sveta opravljajo predvsem naslednje naloge:

  • obravnavajo zadeve iz pristojnosti občinskega sveta in dajejo občinskemu svetu pobude, mnenja in predloge,
  • obravnavajo stališča, pobude župana in članov občinskega sveta glede posameznih vprašanj,
  • obravnavajo pobude, predloge, mnenja in pripombe občanov in drugih subjektov,
  • predlagajo županu in občinskemu svetu odločitve s svojega delovnega področja, razen proračuna in zaključnega računa proračuna in drugih aktov, za katere je v zakonu ali v statutu občine določeno, da jih sprejme svet na predlog župana,
  • opravljajo druge zadeve, ki so jim zaupane.

  


KOMISIJE IN ODBORI V MANDATNEM OBDOBJU 2014 - 2018

 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Statutarno pravna komisija

Odbora za proračun in finance

Odbor za gospodarstvo, komunalo in prostor

Odbora za družbene in društvene dejavnosti

Komisija za vloge in pritožbe občanov in organizacij

Občinska volilna komisija


KOMISIJE IN ODBORI V MANDATNEM OBDOBJU 2010 - 2014

 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanje

Statutarno pravna komisija

Komisija za vloge in pritožbe občanov in organizacij

Odbor za proračun in finance

Odbor za gospodarske javne službe, turizem in gospodarstvo

Odbor za prostorsko planiranje, razvojne programe in gospodarjenje z nepremičninami

Odbor za družbene in društvene dejavnosti ter občinska priznanja

Občinska volilna komisija

 


 

Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

 


Vreme
Občina Lukovica

Sob

10°/22°

Ned

11°/22°

Pon

12°/21°

Tor

12°/24°

Uporabne povezave

 

 

 

Pobratene Občine