Veljavni predpisi

2017

 


 

2016

Pravilniki

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o pogojih podeljevanja pravice do uporabe kolektivne blagovne znamke in storitvene znamke »Zakladi Črni graben« (Ur. vestnik št. 4, st. 76)

Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Lukovica za programsko obdobje 2015-2020 (UV št. 6, str. 157)

Pravilnik o sofinanciranju humanitarnih programov v Občini Lukovica (UV št. 7, str. 243)

 

 

Odloki

Odlok o rebalansu proračuna Občine Lukovica za leto 2016 (Ur. vestnik, št. 2, str. 7)

Tehnični popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu območja L8 Lukovica (UV št. 4, str. 80)

Tehnični popravek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje L7 Lukovica (UV št. 4, str. 80)

Odlok o rebalansu proračuna Občine Lukovica za leto 2016 (UV št. 5, str. 85)

Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje gospodarske javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju občine Lukovica (UV št. 5, str. 143)

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu območja L1 Lukovica – center (UV št. 6, str. 156)

Odlok o rebalansu proračuna Občine Lukovica za leto 2016 (UV št. 9, str. 256)

Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v občini Lukovica (UV št. 10, str. 316)

 

 

Ostalo

Letni program športa Občine Lukovica za leto 2016 (UV št. 4, str. 77)

 

 


 

2015

Pravilniki

Pravilnik o sofinanciranju programov na področju kulture v občini Lukovica (UV št. 4, str. 206)

Pravilnik o sofinanciranju programov turistične dejavnosti v občini Lukovica (UV št. 4, str. 213)

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju dejavnosti društev iz proračuna občine Lukovica (UV št. 4, str. 219)

Pravilnik o dodelitvi nepovratnih finančnih sredstev za namen nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav v občini Lukovica (UV št. 5, str. 274)

 

 

Odloki

Odlok o proračunu Občine Lukovica za leto 2015 (UV št. 2, str. 6)

Odlok o proračunu Občine Lukovica za leto 2016 (UV št. 2, str. 65)

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje L7 Lukovica (UV št. 5, str. 226)

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu območja L8 Lukovica (UV št. 5, str. 247)

Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje občinskega podrobnega prostorskega načrta L7 Lukovica in za območje zazidalnega načrta L8 Lukovica (UV št. 5, str. 265)

Odlok o rebalansu proračuna Občine Lukovica za leto 2015 (UV št. 6, str. 282)

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Lukovica za leto 2016 (UV št. 6, str. 336)

Odlok o rebalansu proračuna Občine Lukovica za leto 2015 (UV št. 8, str. 400)

 

 

Ostalo

Letni program športa Občine Lukovica za leto 2015 (UV št. 2, str. 123)

 

 


 

2014

Odloki

Odlok o delovnih telesih Občinskega sveta Občine Lukovica (UV št. 15, str. 356)

Tehnični popravek Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za območje proizvodne cone Želodnik (UV št. 2, str. 16)

Tehnični popravek Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih Občine Lukovica (UV št. 2, str. 17)

Odlok o rebalansu proračuna Občine Lukovica (UV št. 5, str. 99)

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu območja L1 Lukovica center (UV št. 5, str. 151)

Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč območja ureditvenega načrta L1 Lukovica center in merilih za odmero komunalnega prispevka (UV št. 5, str. 161)

Odlok o spremembi območij naselij Učak in Zavrh pri Trojanah (UV št. 5, str. 168)

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Janka Kesrnika Brdo (UV št. 7, str. 181)

Odlok o določitvi števila članov svetov krajevnih skupnosti in volilnih enot za volitve v svete krajevnih skupnosti v Občini Lukovica za lokalne volitve 2014 (UV š. 7, str. 185)

Odlok o rebalansu proračuna Občine Lukovica za leto 2014 (UV št. 14, str. 243)

Odlok o rebalansu proračuna Občine Lukovica za leto 2014 (UV št. 15, str. 299)

 

 

 

Ostalo

Obvezna razlaga podpoglavja J/jugovzhodno podobmočje 6. Člena Odloka o lokacijskem načrtu območja PŠ 04 – Šentvid pri Lukovici (UV št. 5, str. 167)

Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Lukovica (UV št. 15, str. 354)

Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Lukovica (UV št. 15, str. 355)

Letni program športa (UV št. 2, str. 8)

 

 


 

2013

Pravilnik

Pravilnik o uporabi dvorane v Kulturnem domu Janka Kersnika Lukovica

 

Operativni program

Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v Občini Lukovica

 

 

 


2012

Statut

 

Statut Občine Lukovica

 


 

2011

Odloka

Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Lukovica

Odlok o občinskem glasilu Rokovnjač

 

Pravilnik

Pravilnik o kriterijih in načinu sprejemanja predšolskih otrok v Vrtec Medo

 


 

2010

Odloki

Odlok o spremebahin dopolnitvah odloka Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Domžale

Odlok o določitvi števila članov svetov krajevnih skupnosti in volilnih enot za volitve v svete krajevnih skupnosti v Občini Lukovica za lokalne volitve 2010

Odlok o razglasitvi cerkve sv. Ožbolta in antične naselbine v Šentožboltu, za kulturni spomenik lokalnega pomena

Odlok o razglasitvi Domačije Rus v Šentvidu pri Lukovici, Štajerska cesta 11, za kulturni spomenik lokalnega pomena

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Roje

 

Pravilnik

Pravilnik o zbiranju in odvozu komunalnih odpadkov v Občini Lukovica

 


 

2009

Odloki

Odlok o delovanju in izdajanju občinskega glasila

Odlok o čiščenju odpadnih voda

Odlok o odvajanju komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Lukovica

Odlok o spremembah in dopolnitvi Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Lukovica

Odlok o spremembi območij naselij Učak in Trojane

 

Pravilniki

Pravila za izrabo časopisnega prostora za predstavitev kandidatov političnih strank in drugih predlagateljev ter njihovih programov za volitve poslancev iz Republike Slovenije v evropski parlament

Pravilnik o kriterijih in načinu sprejemanja predšolskih otrok v Vrtec Medo

Pravilnik o sejninah občinskih funkcionarjev in plačilih delovnim telesom občinskega sveta Občine Lukovica

 

Programi

Občinski program varnosti Občine Lukovica

Letni program športa Občine Lukovica za leto 2009

 


 

2008

Odloki

Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Lukovica

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovne šole Janka Kersnika Brdo

Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje zazidalnega načrta L6 Lukovica jug

 

Pravilnik

Pravilnik o sofinanciranju dejavnosti društev na področju kmetijstva iz proračuna Občine Lukovica

 

Sklep

Sklep o določitvi načina plakatiranja v času volilne kampanje za volitve poslancev iz Republike Slovenije v evropski parlament

 


 

Navodila

Oskrba zapuščenih živali

 


 

Proračun Občine Lukovica za leto 2011

Splošni del Proračuna Občine Lukovica za leto 2011

Posebni del Proračuna Občine Lukovica za leto 2011

Načrt razvojnih programov Občine Lukovica za leta 2011 - 2014

Letni načrt pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Lukovica za leto 2011

Kadrovski načrt Občine Lukovica za leto 2011

 


Vreme
Občina Lukovica

Tor

15°/29°

Sre

16°/30°

Čet

17°/31°

Pet

17°/18°

Uporabne povezave

 

 

 

Pobratene Občine