Seje Občinskega sveta Občine Lukovica v letu 2018


 

Na podlagi 22. člena Statuta Občine Lukovica (Ur. vestnik Občine Lukovica, št. 9/11, 15/14) in 19. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Lukovica (Ur. vestnik Občine Lukovica št. 12/11 in 15/14),

SKLICUJEM

25. REDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA OBČINE LUKOVICA

 

Seja bo v sredo,18. aprila 2018, ob 18.00 uri, vKonferenčni sobi Občine Lukovica, Stari trg 1, Lukovica, 2.nadstropje.

 

DNEVNI RED:

 

Ugotovitev števila navzočih članov Občinskega sveta in potrditev dnevnega reda;

Potrditev Zapisnika 24. redne seje Občinskega sveta Občine Lukovica z dne 31. 1. 2018;

 

1. Poročilo o izvajanju pomoči na domu v Občini Lukovica za leto 2017 (poroč.: ga. Mojca Cerar - občinska uprava, ga. Lidija Krivec Fugger - direktorica Doma počitka Mengeš);

 

2. Obravnava predloga cene za izvajanje storitve »Pomoč na domu« (poroč.: ga. Mojca Cerar - obč. uprava, ga. Lidija Krivec Fugger - direktorica Doma pocitka Mengeš);

 

3. Obravnava in sprejem sklepa o potrditvi cene vodenja postopkov uveljavljanja občinskih socialnih pomoči (poroč.: ga. Ana Zakšek - CSD Domžale, ga. Mojca Cerar - občinska uprava);

 

4. Pravilnik o kolektivni blagovni in storitveni znamki »Zakladi Črni graben« - 2. obravnava (poroč.: ga. Metka Prvinšek - predsed. komisije za kmetijstvo, ga. Katka Bohinc - občinska uprava);

 

5. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za širitev kmetijskega gospodarstva Pustotnik - 2. obravnava (poroč.: ga. Tatjana Suhadolc - občinska uprava, ga. Vera Rutar - RRD d.o.o., g. Tomaž Prohinar - predsed. Odbora za gospodarstvo, komunalo in prostor);

 

6. Pravila izrabe časopisnega prostora za namen izvedbe zakonodajnih referendumov v letu 2018 (poroč.: g. Leon Andrejka - odgovorni urednik glasila Rokovnjač);

 

7. Pravila izrabe časopisnega prostora za namen izvedbe predčasnih volitev v Državni zbor Republike Slovenije v letu 2018 (poroč.: g. Leon Andrejka - odgovorni urednik glasila Rokovnjač);

 

8. Zaključni račun proračuna Občine Lukovica za leto 2017; (poroč.: župan Matej Kotnik, g. Vincenc Dragar - predsed. Odbora za finance in proračun, ga. Lea Berk - občinska uprava);

 

9. Dopolnitev Načrta razpolaganja s stvarnim premoženjem (poroč.: g. Primož Dežman - občinska uprava);

 

10. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v občini Lukovica - 1. obravnava (poroč.: ga. Katka Bohinc - občinska uprava, g. Tomaž Prohinar - predsed. Odbora za gospodarstvo, komunalo in prostor);

 

11. Odlok o turistični taksi v Občini Lukovica - 1. obravnava (poroč.: ga. Katka Bohinc - občinska uprava);

 

12. Letni program športa Občine Lukovica (poroč.: ga. Mojca Cerar - občinska uprava);

 

13. Obravnava in sprejem Sklepa o ustanovitvi skupnega organa občin Domžale, Lukovica, Mengeš, Moravče in Trzin (poroč.: ga. Mojca Cerar - občinska uprava);

 

14. Vprašanja in pobude članov Občinskega sveta (vprašanja naj bodo pisna);

 

Župan Občine Lukovica

Matej KOTNIK

 

GRADIVO

 

 

 

 

 

 


 

Na podlagi 22. člena Statuta Občine Lukovica (Ur. vestnik Občine Lukovica, št. 9/11, 15/14) in 19. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Lukovica (Ur. vestnik Občine Lukovica št. 12/11 in 15/14),

 

SKLICUJEM

24. REDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA

OBČINE LUKOVICA

 

 

Seja bo v sredo, 31. januarja 2018, ob 18.00 uri, v Konferenčni sobi Občine Lukovica, Stari trg 1, Lukovica, 2. nadstropje

 

 

DNEVNI RED:

 

• Ugotovitev števila navzočih članov Občinskega sveta in potrditev dnevnega reda;

 

• Potrditev Zapisnika 23. redne seje Občinskega sveta Občine Lukovica z dne 13. 12. 2017;

 

1. Poročilo o delu Nadzornega odbora v letu 2017 (poroč.: g. Gorazd Krnc – predsed. NO);

 

2. Predstavitev idejnega projekta Mrliška vežica Blagovica (poroč.: g. Primož Dežman – občinska uprava, ga. Maja Rudolf – Boson d.o.o.);

 

3. Spremembe in dopolnitve Prostorskih ureditvenih pogojev občine Lukovica – 2. Obravnava (poroč.: ga. Tatjana Suhadolc – občinska uprava, ga. Vera Rutar – RRD d.o.o., g. Tomaž Prohinar – predsed. Odbora za gospodarstvo, komunalo in prostor);

 

4. Realizacija sprejetih sklepov Občinskega sveta Občine Lukovica v letu 2017 (poroč.: g. Matej Kotnik – župan);

 

5. Obravnava Odloka o rebalansu proračuna Občine Lukovica za leto 2018 – skrajšani postopek (poroč.: g. Matej Kotnik – župan, ga. Lea Berk – občinska uprava, g. Vincenc Dragar – predsed. Odbora za proračun in finance);

 

6. Obravnava predlagane točke dnevnega reda na podlagi 2. alineje 3. odst. 13. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Lukovica (poroč.: predlagatelja: OO SDS Lukovica: g. Franc Barlič, g. Matevž Kink);

 

7. Vprašanja in pobude članov Občinskega sveta (vprašanja naj bodo pisna);

 

 

Župan Občine Lukovica

Matej KOTNIK

 

GRADIVO

 

 

 

 

 


Seje Občinskega sveta Občine Lukovica v letu 2017


 

Na podlagi 22. člena Statuta Občine Lukovica (Ur. vestnik Občine Lukovica, št. 9/11, 15/14) in 19. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Lukovica (Ur. vestnik Občine Lukovica št. 12/11 in 15/14),

 

SKLICUJEM

23. REDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA

OBČINE LUKOVICA

 

Seja bo v sredo, 13. decembra 2017, ob 18.00 uri, v Konferenčni sobi Občine Lukovica, Stari trg 1, Lukovica, 2. nadstropje

 

DNEVNI RED:

 

• Ugotovitev števila navzočih članov Občinskega sveta in potrditev dnevnega reda;

• Potrditev Zapisnika 5. izredne seje Občinskega sveta Občine Lukovica z dne 18. 10. 2017;

• Potrditev Zapisnika 22. redne seje Občinskega sveta Občine Lukovica z dne 25. 10. 2017;

 

1. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Lukovica – 2. obravnava (poroč.: ga. Katka Bohinc – občinska uprava, g. Tomaž Prohinar – predsednik Odbora za gospodarstvo, komunalo in prostor);

 

2. dopolnitev Načrta razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Lukovica za leto 2017 - skrajšani postopek (poroč.: g. Primož Dežman – občinska uprava);

 

3. Vprašanja in pobude članov Občinskega sveta (vprašanja naj bodo pisna);

 

Po zaključku seje ste vabljeni na prednovoletno druženje v Gostilno Furman.

 

Župan Občine Lukovica
Matej KOTNIK

 

GRADIVO

 

 

 

 


 

Na podlagi 22. člena Statuta Občine Lukovica (Ur. vestnik Občine Lukovica, št. 9/11, 15/14) in 19. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Lukovica (Ur. vestnik Občine Lukovica št. 12/11 in 15/14),

 

SKLICUJEM

22. REDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA
OBČINE LUKOVICA

 

Seja bo v sredo, 25. oktobra 2017, ob 18.00 uri, v Konferenčni sobi Občine Lukovica, Stari trg 1, Lukovica, 2. nadstropje

 

DNEVNI RED:

 

Ugotovitev števila navzočih članov Občinskega sveta in potrditev dnevnega reda;

 

Potrditev Zapisnika 21. redne seje Občinskega sveta Občine Lukovica z dne 30. 8. 2017;

 

Potrditev Zapisnika 4. izredne seje Občinskega sveta Občine Lukovica z dne 18. 9. 2017;

 

1. Potrditev dokumentov PIZ in IP Razširitev OŠ Brdo (poroč.: g. Primož Dežman, občinska uprava, ga. Mojca Hribar - Atrakcija d.o.o.);

 

2. Odlok o ravnanju z zapuščenimi in nepravilno parkiranimi vozili v Občini Lukovica – 2. obravnava (poroč.: ga. Irena Karčnik – vodja Medobčinskega inšpektorata in redarstva Trzin);

 

3. Odlok o razglasitvi dveh enot nepremične kulturne dediščine: Prevoje pri Šentvidu – Hiša Dunajska cesta 47 EŠD 16134 in Prevoje pri Šentvidu – Vodnjak pri hiši Dunajska cesta 47 EŠD 16177 za kulturna spomenika lokalnega pomena – 2. obravnava (poroč.: ga. Mojca Tercelj Otorepec – ZVKD Kranj, ga. Mojca Cerar – občinska uprava);

 

4. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za širitev kmetijskega gospodarstva Pustotnik – 1. obravnava (poroč.: ga. Tatjana Suhadolc – občinska uprava, ga. Vera Rutar – RRD d.o.o., g. Tomaž Prohinar – predsed. Odbora za gospodarstvo, komunalo in prostor, ga. Olga Vrankar – predsed. Statutarno pravne komisije);

 

5. Občinski podrobni prostorski načrt za kamnolom Kompolje – 2. obravnava (poroč.: ga. Martina Rotar – RRD d.o.o., ga. Tatjana Suhadolc – občinska uprava, g. Tomaž Prohinar – predsed. Odbora za gospodarstvo, komunalo in prostor);

 

6. Pravilnik o kolektivni blagovni in storitveni znamki »Zakladi Črni graben« - 1. obravnava (poroč.: ga. Katka Bohinc – občinska uprava, ga. Metka Prvinšek – predsedn. Komisije za kmetijstvo, ga. Olga Vrankar – predsed. Statutarno pravne komisije);

 

7. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokacijskem načrtu območja PŠ 04 – Šentvid pri Lukovici – skrajšani postopek (ga. Tatjana Suhadolc – občinska uprava, g. Tomaž Prohinar – predsed. Odbora za gospodarstvo, komunalo in prostor);

 

8. Odlok o rebalansu proračuna Občine Lukovica za leto 2017 (poroč.: župan Matej Kotnik, ga. Lea Berk – občinska uprava);

 

9. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Lukovica za leto 2018 (poroč.: župan Matej Kotnik, ga. Lea Berk – občinska uprava);

 

10. Spremembe in dopolnitve Načrta razpolaganja za leto 2017 (poroč.: g. Primož Dežman – občinska uprava);

 

11. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o knjižnici Domžale – skrajšani postopek (poroč. Ga. Mojca Cerar – občinska uprava, ga. Olga Vrankar – predsed. Statutarno pravne komisije);

 

12. Obravnava Poročila pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Lukovica za leto 2016 (poroč.: g. Primož Dežman – občinska uprava, ga. Nina Kodrin – občinska uprava);

 

13. Obravnava ugotovitev nadzora s strani Ministrstva za javno upravo (poroč: župan Matej Kotnik) – gradivo ste prejeli dne 28. 8. 2017 (20. redna seja);

 

14. Vprašanja in pobude članov Občinskega sveta (vprašanja naj bodo pisna);

 

Župan Občine Lukovica
Matej KOTNIK

 

GRADIVO

 

 

 


 

Na podlagi 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Lukovica (Ur. vestnik Občine Lukovica št. 12/11 in 15/14),

 

SKLICUJEM

5. IZREDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA

OBČINE LUKOVICA

 

 

Seja bo v sredo, 18. oktobra 2017, ob 19.00 uri, v sejni sobi Občine Lukovica, Stari trg 1, Lukovica, 1. nadstropje

 

DNEVNI RED:

 

Ugotovitev stevila navzočih članov Občinskega sveta in potrditev dnevnega reda;

 

1. lmenovanje kandidatov za člana Državnega sveta RS in kandidatov za elektorja (poroč.: g. Tomaz Prohinar - predsed. Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ga. Nina Kodrin - občinska uprava);

 

Župan Občine Lukovica
Matej KOTNIK

 

 

 


 

 

 

Na podlagi 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Lukovica (Ur. vestnik Občine Lukovica št. 12/11 in 15/14),

 

SKLICUJEM

4. IZREDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA
OBČINE LUKOVICA

 

Seja bo v ponedeljek, 18. septembra 2017, ob 17.00 uri, v Konferenčni sobi Občine Lukovica, Stari trg 1, Lukovica, 2. nadstropje

 

DNEVNI RED:

 

- Ugotovitev števila navzočih članov Občinskega sveta in potrditev dnevnega reda;

 

1. Spremembe in dopolnitve Prostorskih ureditvenih pogojev občine Lukovica – 1. obravnava (spremembe po obravnavi na 21. redni seji Občinskega sveta z dne 30.8.2017) (poroč.: ga. Tatjana Suhadolc – občinska uprava);

 

 

Župan Občine Lukovica
Matej KOTNIK

 

 

 


 

Na podlagi 22. člena Statuta Občine Lukovica (Ur. vestnik Občine Lukovica, št. 9/11, 15/14) in 19. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Lukovica (Ur. vestnik Občine Lukovica št. 12/11 in 15/14),

SKLICUJEM

21. REDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA
OBČINE LUKOVICA

 

Seja bo v sredo, 30. avgusta 2017, ob 18.00 uri, v Konferenčni sobi Občine Lukovica, Stari trg 1, Lukovica, 2. nadstropje

 

DNEVNI RED:

 

- Ugotovitev števila navzočih članov Občinskega sveta in potrditev dnevnega reda;

 

- Potrditev Zapisnika 20. redne seje Občinskega sveta Občine Lukovica z dne 28. 6. 2017;

 

1. Potrditev Dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) Razširitev OŠ Brdo (poroč.: g. Primož Dežman, občinska uprava, ga. Mojca Hribar- Atrakcija d.o.o.);

 

2. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Lukovica - 1. obravnava (poroč.: ga. Katka Bohinc - obč. uprava, g. Tomaž Prohinar - predsed. Odbora za gospodarstvo, komunalo in prostor, ga. Olga Vrankar - predsed. Statutarno pravne komisije);

 

3. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih občine Lukovica - 1. obravnava (poroč.: ga. Tatjana Suhadolc - obč. uprava, ga. Vera Rutar - RRD d.o.o., Domžale, g. Tomaž Prohinar - predsednik Odbora za gospodarstvo, komunalo in prostor, ga. Olga Vrankar - predsed. Statutarno pravne komisije);

 

4. Soglasje k Pravilom izrabe časopisnega prostora občinskega glasila Rokovnjač za namen izvedbe volitev in zakonodajnih referendumov v letu 2017 (poroč.: g. Leon Andrejka - odgovorni urednik glasila Rokovnjač);

 

5. Vprašanja in pobude članov Občinskega sveta (vprašanja naj bodo pisna);

 

Župan Občine Lukovica
Matej KOTNIK

 

GRADIVO

 

 

 

 

 


 

Na podlagi 22. člena Statuta Občine Lukovica (Ur. vestnik Občine Lukovica, št. 9/11, 15/14) in 19. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Lukovica (Ur. vestnik Občine Lukovica št. 12/11 in 15/14),

SKLICUJEM

20. REDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA
OBČINE LUKOVICA

 

Seja bo v sredo, 28. junija 2017, ob 18.00 uri, v Konferenčni sobi Občine Lukovica, Stari trg 1, Lukovica, 2. nadstropje

 

DNEVNI RED:

 

- Ugotovitev števila navzočih članov Občinskega sveta in potrditev dnevnega reda;

 

- Potrditev Zapisnika 19. redne seje Občinskega sveta Občine Lukovica z dne 31. 5. 2017;

 

- Seznanitev svetnikov v zadevi izvedenega nadzora Ministrstva za javno upravo;

 

1. Odlok o ravnanju z zapuščenimi in nepravilno parkiranimi vozili v Občini Lukovica – 1. obravnava (poroč.: ga. Irena Karčnik – vodja Medobčinskega inšpektorata in redarstva Trzin);

 

2. Obravnava in sprejem sklepa o potrditvi cene vodenja postopkov uveljavljanja občinskih socialnih pomoči (poroč.: mag. Anja Osojnik - direkt. CSD Domžale, ga. Mojca Cerar - obč. uprava);

 

3. Poročilo o izvajanju pomoči na domu v Občini Lukovica za leto 2016 (poroč.: ga. Mojca Cerar – obč. uprava, ga. Lidija Krivec Fugger – direktorica Doma počitka Mengeš);

 

4. Obravnava predloga cene za izvajanje storitve »Pomoč na domu« (poroč.: ga. Mojca Cerar – obč. uprava, ga. Lidija Krivec Fugger – direktorica Doma počitka Mengeš);

 

5. Odlok o razglasitvi dveh enot nepremične kulturne dediščine: Prevoje pri Šentvidu – Hiša Dunajska cesta 47 EŠD 16134 in Prevoje pri Šentvidu – Vodnjak pri hiši Dunajska cesta 47 EŠD 16177 za kulturna spomenika lokalnega pomena – 1. obravnava (poroč.: ga. Mojca Cerar – občin. uprava, ga. Mojca Tercelj Otorepec - ZVKD Kranj, g. Matevž Kink - predsednik Odbora za družbene in društvene dejavnosti ter občinska priznanja, ga. Olga Vrankar - predsednica Statutarno pravne komisije);

 

6. Obravnava in potrditev Investicijskega programa (IP) Kanalizacija za odpadno vodo Imovica in Prevalje (poroč.: g. Matej Kotnik – župan, g. Primož Dežman – občinska uprava);

 

7. Potrditev Dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) Društveni dom Krašnja (poroč.: g. Primož Dežman – občinska uprava, ga. Mateja Ganc - Boson d.o.o.);

 

8. Potrditev Dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) Razširitev OŠ Brdo (poroč.: g. Primož Dežman, občinska uprava, ga. Mojca Hribar - Atrakcija d.o.o.);

 

9. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za del območja OPPN Turistične cone Drtijščica – skrajšani postopek (poroč.: ga. Tatjana Suhadolc, obč. uprava, g. Klemen Strmšnik - ZaVita, svetovanje, d.o.o. Ljubljana, g. Tomaž Prohinar - predsed. Odbora za gospodarstvo, komunalo in prostor);

 

10. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih občine Lukovica – 1. obravnava (poroč.: ga. Tatjana Suhadolc – obč. uprava, ga. Vera Rutar -RRD d.o.o., Domžale, g. Tomaž Prohinar - predsednik Odbora za gospodarstvo, komunalo in prostor, ga. Olga Vrankar – predsed. Statutarno pravne komisije);

 

11. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Lukovica – 1. obravnava (poroč.: ga. Katka Bohinc – obč. uprava, g. Tomaž Prohinar – predsed. Odbora za gospodarstvo, komunalo in prostor, ga. Olga Vrankar – predsed. Statutarno pravne komisije);

 

12. Obravnava in sprejem sklepa o podelitvi priznanj Občine Lukovica ob občinskem prazniku (poroč.: g. Matevž Kink – predsed. Odbora za družbene in društvene dejavnosti ter občinska priznanja, ga. Mojca Cerar – obč. uprava);

 

13. Volitve in imenovanja: Imenovanje Predstavnika v Svetu Zavoda Knjižnice Domžale in imenovanje predstavnika ustanoviteljic v Svet Glasbene šole Domžale (poroč.: g. Tomaž Prohinar – predsed. Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja); OPOMBA: Gradivo bo posredovano naknadno!

 

14. Vprašanja in pobude članov Občinskega sveta (vprašanja naj bodo pisna);

 

 

Župan Občine Lukovica
Matej KOTNIK

 

 

GRADIVO

GRADIVO 1

 

 

 


 

Na podlagi 22. člena Statuta Občine Lukovica (Ur. vestnik Občine Lukovica, št. 9/11, 15/14) in 19. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Lukovica (Ur. vestnik Občine Lukovica št. 12/11 in 15/14),

 

SKLICUJEM
19. REDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA
OBČINE LUKOVICA

 

Seja bo v sredo, 31. maja 2017, ob 18.00 uri, v Konferenčni sobi Občine Lukovica, Stari trg 1, Lukovica, 2. nadstropje

 

DNEVNI RED:


- Ugotovitev števila navzočih članov Občinskega sveta in potrditev dnevnega reda;


- Potrditev Zapisnika 18. redne seje Občinskega sveta Občine Lukovica z dne 24. 4. 2017;


1. Obravnava predloga Odloka proračuna Občine Lukovica za leto 2017 - 2. obravnava (poroč.: župan Matej KOTNIK, ga. Lea BERK - obč. uprava, g. Vincenc DRAGAR - predsed. Odbora za finance in proračun);


2. Obravnava predloga Odloka proračuna Občine Lukovica za leto 2018 - 2. obravnava (poroč.: župan Matej KOTNIK, ga. Lea BERK - obč. uprava, g. Vincenc DRAGAR - predsed. Odbora za finance in proračun);


3. Obravnava predloga Načrta razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Lukovica za leto 2017 - 2. obravnava (poroč.: g. Primož DEŽMAN - obč. uprava);


4. Obravnava predloga Načrta razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Lukovica za leto 2018 - 2. obravnava (poroč.: g. Primož DEŽMAN - obč. uprava);


5. Kadrovski načrt Občine Lukovica za leto 2017 - 2. obravnava (poroč.: župan Matej KOTNIK, g. Stojan MAJDIČ - direktor občinske uprave);


6. Kadrovski načrt Občine Lukovica za leto 2018 - 2. obravnava (poroč.: župan Matej KOTNIK, g. Stojan MAJDIČ - direktor občinske uprave);


7. Obravnava in sprejem soglasja k sistemizaciji delovnih mest v VVE Medo za šolsko leto 2017/2018 (poroč.: dr. Anja Podlesnik Fetih - ravnateljica OŠ Janko Kersnik, ga. Cveta Rošer - pomočnica ravnateljice);


8. Zaključni račun proračuna Občine Lukovica za leto 2016 (poroč.: župan Matej KOTNIK, ga. Lea BERK - obč. uprava, g. Vincenc DRAGAR - predsed. Odbora za finance in proračun);


9. Obravnava in sprejem sklepa o odpisu zapadlih terjatev do kupcev in obveznosti do dobaviteljev (poroč.: ga. Lea BERK - obč. uprava, ga. Mojca CERAR - obč. uprava);


10. Letni program športa Občine Lukovica (poroč.: ga. Mojca CERAR - obč. uprava);


11. Vprašanja in pobude članov Občinskega sveta (vprašanja naj bodo pisna);

 

 

Župan Občine Lukovica

Matej KOTNIK

 

GRADIVO

 

 

 


 

Na podlagi 22. člena Statuta Občine Lukovica (Ur. vestnik Občine Lukovica, št. 9/11, 15/14) in 19. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Lukovica (Ur. vestnik Občine Lukovica št. 12/11 in 15/14),

 

SKLICUJEM

18. REDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA

OBČINE LUKOVICA

 

Seja bo v ponedeljek, 24. aprila 2017, ob 18.00 uri, v Konferenčni sobi Občine Lukovica, Stari trg 1, Lukovica, 2. nadstropje

 

 

DNEVNI RED:

 

- Ugotovitev števila navzočih članov Občinskega sveta in potrditev dnevnega reda;

 

- Potrditev Zapisnika 17. redne seje Občinskega sveta Občine Lukovica z dne 22. 3. 2017;

 

- Obravnava Sklepa Občinskega sveta Občine Lukovica št. 7/16/2008 z dne 27. 10. 2008, v zadevi menjave zemljišč v Rafolčah;

 

1. Obravnava predloga Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja Turistične cone Drtijščica – 2. obravnava (poroč.: ga. Tatjana SUHADOLC – obč. uprava, ga. Martina Rotar - RRD d.o.o. Domžale, g. Klemen Strmšnik - ZaVita, svetovanje, d.o.o. Ljubljana);

 

2. Obravnava predloga Odloka proračuna Občine Lukovica za leto 2017– 2. obravnava (poroč.: župan Matej KOTNIK, ga. Lea BERK – obč. uprava, g. Vincenc DRAGAR – predsed. Odbora za finance in proračun);

 

3. Obravnava predloga Odloka proračuna Občine Lukovica za leto 2018 – 2. obravnava (poroč.: župan Matej KOTNIK, ga. Lea BERK – obč. uprava, g. Vincenc DRAGAR – predsed. Odbora za finance in proračun);

 

4. Obravnava predloga Načrta razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Lukovica za leto 2017 – 2. obravnava (poroč.: g. Primož DEŽMAN – obč. uprava);

 

5. Obravnava predloga Načrta razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Lukovica za leto 2018 – 2. obravnava (poroč.: g. Primož DEŽMAN – obč. uprava);

 

6. Kadrovski načrt Občine Lukovica za leto 2017 – 2. obravnava (poroč.: župan Matej KOTNIK, g. Stojan MAJDIČ – direktor občinske uprave);

 

7. Kadrovski načrt Občine Lukovica za leto 2018 – 2. obravnava (poroč.: župan Matej KOTNIK, g. Stojan MAJDIČ – direktor občinske uprave);

 

8. Letni program športa Občine Lukovica (poroč.: ga. Mojca CERAR);

 

9. Vprašanja in pobude članov Občinskega sveta (vprašanja naj bodo pisna);

 

 

Župan Občine Lukovica

Matej KOTNIK

 

 

GRADIVO

 

 

 

 

 

 


 

17. redna seja Občinskega sveta Občine Lukovica dne, 22. 3. 2017

Vabilo:

Vabilo na 17. redno sejo Občinskega sveta Občine Lukovica

Gradivo:

Gradivo 17. redne seje Občinskega sveta Občine Lukovica

 

 


 

16. redna seja Občinskega sveta Občine Lukovica dne, 8. 3. 2017

 

Vabilo:

Vabilo na 16. redno sejo Občinskega sveta Občine Lukovica

Gradivo:

Gradivo 16. redne seje Občinskega sveta Občine Lukovica

 

 


 

15. redna seja Občinskega sveta Občine Lukovica dne, 22. 2. 2017

 

Vabilo:

Vabilo na 15. redno sejo Občinskega sveta Občine Lukovica

Gradivo:

Gradivo 15. redne seje Občinskega sveta Občine Lukovica

 

 

 

 


Seje Občinskega sveta Občine Lukovica v letu 2016


 

14. redna seja Občinskega sveta Občine Lukovica, dne 14. 12. 2016


Vabilo:

Vabilo na 14. redno sejo Občinskega sveta Občine Lukovica

Gradivo:

Gradivo 14. redne seje Občinskega sveta Občine Lukovica

 

 


3. izredna seja Občinskega sveta Občine Lukovica, dne 23. 11. 2016


Vabilo:

Vabilo na 3. izredno sejo Občinskega sveta Občine Lukovica

Gradivo:

Gradivo 3. izredne seje Občinskega sveta Občine Lukovica

 

 


13. redna seja Občinskega sveta Občine Lukovica, dne 19. 10. 2016

Vabilo:

Vabilo na 13. redno sejo Občinskega sveta Občine Lukovica

Gradivo:

Gradivo 13. redne seje Občinskega sveta Občine Lukovica

 

 


12. redna seja Občinskega sveta Občine Lukovica, dne 29. 6. 2016

Vabilo:

Vabilo na 12. redno sejo Občinskega sveta Občine Lukovica

Gradivo:

Gradivo 12. redne seje Občinskega sveta Občine Lukovica

 

 


11. redna seja Občinskega sveta Občine Lukovica, dne 8. 6. 2016

Vabilo:

Vabilo na 11. redno sejo Občinskega sveta Občine Lukovica

Gradivo:

Gradivo 11. redne seje Občinskega sveta Občine Lukovica

 

 


10. redna seja Občinskega sveta Občine Lukovica, dne 20. 4. 2016

Vabilo:

Vabilo na 10. redno sejo Občinskega sveta Občine Lukovica

Gradivo:

Gradivo 10. redne seje Občinskega sveta Občine Lukovica

 

 


9. redna seja Občinskega sveta Občine Lukovica, dne 23. 3. 2016

Vabilo:

Vabilo na 9. redno sejo Občinskega sveta Občine Lukovica

Gradivo:

Gradivo 9. redne seje Občinskega sveta Občine Lukovica

 

 


8. redna seja Občinskega sveta Občine Lukovica, dne 10. 2. 2016

Vabilo:

Vabilo na 8. redno sejo Občinskega sveta Občine Lukovica

Gradivo:

Gradivo 8. redne seje Občinskega sveta Občine Lukovica

 

 


Seje Občinskega sveta Občine Lukovica v letu 2015


2. izredna seja Občinskega sveta Občine Lukovica dne 16. 12. 2015

Vabilo:

Vabilo na 2. izredno sejo Občinskega sveta Občine Lukovica

Gradivo:

Gradivo 2. izredne seje Občinskega sveta Občine Lukovica

 

 


7. redna seja Občinskega sveta Občine Lukovica, dne 21. 10. 2015

Vabilo:

Vabilo na 7. redno sejo Občinskega sveta Občine Lukovica

Gradivo:

Gradivo 7. redne seje Občinskega sveta Občine Lukovica

 

 


6. redna seja Občinskega sveta Občine Lukovica, dne 1. 7. 2015

Vabilo:

Vabilo na 6. redno sejo Občinskega sveta Občine Lukovica

Gradivo:

Gradivo 6. redne seje Občinskega sveta Občine Lukovica

 

 


5. redna seja Občinskega sveta Občine Lukovica, dne 17. 6. 2015

Vabilo:

Vabilo na 5. redno sejo Občinskega sveta Občine Lukovica

Gradivo:

Gradivo 5. redne seje Občinskega sveta Občine Lukovica

 

 


4. redna seja Občinskega sveta Občine Lukovica, dne 22. 4. 2015

Vabilo:

Vabilo na 4. redno sejo Občinskega sveta Občine Lukovica

Gradivo:

Gradivo 4. redne seje Občinskega sveta Občine Lukovica

 

 


3. redna seja Občinskega sveta Občine Lukovica dne, 30. 3. 2015

Vabilo:

Vabilo na 3. redno sejo Občinskega sveta Občine Lukovica

Gradivo:

Gradivo 3. redne seje Občinskega sveta Občine Lukovica

 

 


Seje Občinskega sveta Občine Lukovica v letu 2014


2. redna seja Občinskega sveta Občine Lukovica dne, 10. 12. 2014

Vabilo:

Vabilo na 2. redno sejo Občinskega sveta Občine Lukovica

Gradivo:

Gradivo 2. redne seje Občinskega sveta Občine Lukovica

 

 


1. izredna seja Občinskega sveta Občine Lukovica dne 03. 11. 2014

Vabilo:

Vabilo na 1. izredno sejo Občinskega sveta Občine Lukovica

Gradivo:

Gradivo 1. izredne seje Občinskega sveta Občine Lukovica

 

 


1. redna (konstitutivna) seja Občinskega sveta Občine Lukovica dne 03. 11. 2014

Vabilo:

Vabilo na 1. redno (konstitutivno) sejo Občinskega sveta Občine Lukovica

 

 


22. redna seja Občinskega sveta Občine Lukovica dne 02. 07. 2014

Vabilo:

Vabilo na 22. redno sejo Občinskega sveta Občine Lukovica

Gradivo:

Gradivo 22. redne seje Občinskega sveta Občine Lukovica

 

 


21. redna seja Občinskega sveta Občine Lukovica dne 04. 06. 2014

Vabilo:

Vabilo na 21. redno sejo Občinskega sveta Občine Lukovica dne 04. 06. 2014

Gradivo:

 Gradivo 21. redne seje Občinskega sveta Občine Lukovica

 

 


20. redna seja Občinskega sveta Občine Lukovica dne 26. 03. 2014

Vabilo 
Vabilo na 20. redno sejo Občinskega sveta Občine Lukovica dne 26. 03. 2014

Gradivo 
Gradivo 20. redne seje Občinskega sveta Občine Lukovica

 

 


19. redna seja Občinskega sveta Občine Lukovica dne 04. 12. 2013


Vabilo: 
Vabilo na 19. redno sejo Občinskega sveta Občine Lukovica dne 04. 12. 2013

Gradivo: 
Gradivo 19. redne seje Občinskega sveta Občine Lukovica

 

 


18. redna seja Občinskega sveta Občine Lukovica dne 09. 10. 2013

Vabilo: 
Vabilo na 18. redno sejo Občinskega sveta Občine Lukovica dne 09. 10. 2013

Gradivo: 
Gradivo 18. redne seje Občinskega sveta Občine Lukovica

 17. redna seja Občinskega sveta Občine Lukovica dne 19. 06. 2013

Vabilo: 
Vabilo na 17. redno sejo Občinskega sveta Občine Lukovica dne 19. 06. 2013

Gradivo: 
Gradivo 17. redne seje Občinskega sveta Občine Lukovica

 


8. izredna seja Občinskega sveta Občine Lukovica, 06. 06. 2013

Vabilo: 
Vabilo na 8. izredno sejo Občinskega sveta Občine Lukovica dne 06. 06. 2013

Gradivo: 
Gradivo 8. izredne seje Občinskega sveta Občine Lukovica

 


16. redna seja Občinskega sveta Občine Lukovica, 25. 04. 2013

Vabilo: 
Vabilo na 16. redno sejo Občinskega sveta Občine Lukovica dne 25. 04. 2013

Gradivo: 
Gradivo 16. redne seje Občinskega sveta Občine Lukovica

 

 


15. redna seja Občinskega sveta Občine Lukovica, 03. 04. 2013

Vabilo: 
Vabilo na 15. redno sejo Občinskega sveta Občine Lukovica dne 03.04.2013

Gradivo: 
Gradivo 15. redne seje Občinskega sveta Občine Lukovica

 

 7. izredna seja Občinskega sveta Občine Lukovica, 25.02.2013

Vabilo: 
Vabilo na 7. izredno sejo Občinskega sveta Občine Lukovica dne 25.02.2013

 


6. izredna seja Občinskega sveta Občine Lukovica, 11.02.2013

Vabilo: 
Vabilo na 6. izredno sejo Občinskega sveta Občine Lukovica dne 11.02.2013

 

 


14. redna seja Občinskega sveta Občine Lukovica, 12.12.2012

Vabilo: 
Vabilo na 14. redno sejo Občinskega sveta Občine Lukovica dne 12.12.2012

Gradivo: 
Gradivo 14. redne seje Občinskega sveta Občine Lukovica

 


5. izredna seja Občinskega sveta Občine Lukovica, 30.10.2012

Vabilo: 
Vabilo na 5. izredno sejo Občinskega sveta Občine Lukovica dne 30.10.2012

 


13. redna seja Občinskega sveta Občine Lukovica, 17.10.2012

Vabilo: 
Vabilo na 13. redno sejo Občinskega sveta Občine Lukovica dne 17.10.2012

Gradivo: 
Gradivo 13. redne seje Občinskega sveta Občine Lukovica

 


12. redna seja Občinskega sveta Občine Lukovica, 20.06.2012

Vabilo: 
Vabilo na 12. redno sejo Občinskega sveta občine Lukovica dne 20.06.2012

Gradivo: 
Gradivo 12. redne seje Občinskega sveta Občine Lukovica

 


11. redna seja Občinskega sveta Občine Lukovica, 16.05.2012

Vabilo: 
Vabilo na 11. redno sejo Občinskega sveta Občine Lukovica dne 16.05.2012

Gradivo: 
Gradivo 11. redne seje Občinskega sveta Občine Lukovica

 


10. redna seja Občinskega sveta Občine Lukovica, 09.05.2012

Vabilo: 
Vabilo na 10. redno sejo Občinskega sveta Občine Lukovica dne 09.05.2012

Gradivo: 
Gradivo 10. redne seje Občinskega sveta občine Lukovica

 


4. izredna seja Občinskega sveta Občine Lukovica, 25.04.2012

Vabilo: 
Vabilo na 4. izredno sejo Občinskega sveta Občine Lukovica dne 25.04.2012

Gradivo: 
Gradivo 4. izredne seje  Občinskega sveta Občine Lukovica


9. redna seja Občinskega sveta Občine Lukovica, 15.02.2012

Vabilo: 
Vabilo na 9. redno sejo Občinskega sveta Občine Lukovica dne 15.02.2012

Gradivo: 
Gradivo 9. redne seje Občinskega sveta Občine Lukovica

 


8. redna seja Občinskega sveta Občine Lukovica, 07.12.2011

Vabilo: 
Vabilo na 8. redno sejo Občinskega sveta Občine Lukovica dne 07.12.2011

Gradivo: 
Gradivo 8. redne seje Občinskega sveta Občine Lukovica

Zapisnik: 
Zapisnik 8. redne seje Občinskega sveta Občine Lukovica

 


3. izredna seja Občinskega sveta Občine Lukovica, 28.11.2011

Vabilo: 
Vabilo na 3. izredno sejo Občinskega sveta občine Lukovica dne 28.11.2011

Gradivo: 
Gradivo 3. izredne seje Občinskega sveta Občine Lukovica

Zapisnik: 
Zapisnik 3. izredne seje Občinskega sveta Občine Lukovica

 


7. redna seja Občinskega sveta Občine Lukovica, 09. 11. 2011

Vabilo: 
Vabilo za 7. redno sejo Občinskega sveta Občine Lukovica dne 09. 11. 2011

Gradivo: 
Gradivo 7. redne seje Občinskega sveta Občine Lukovica

Zapisnik: 
Zapisnik 7. redne seje Občinskega sveta Občine Lukovica

 


2. izredna seja Občinskega sveta Občine Lukovica, 26. 10. 2011

Vabilo: 
Vabilo za 2. izredno sejo Občinskega sveta Občine Lukovica dne 26. 10. 2011

Gradivo: 
Gradivo 2. izredne seje Občinskega sveta Občine Lukovica

Zapisnik: 
Zapisnik 2. izredne seje Občinskega sveta Občine Lukovica

 


6. redna seja Občinskega sveta Občine Lukovica, 6. 7. 2011

Vabilo: 
Vabilo za 6. redno sejo Občinskega sveta občine Lukovica dne 06.07.2011

Gradivo: 
Gradivo 6. redne seje Občinskega sveta občine Lukovica

Zapisnik: 
Zapisnik 6. redne seje Občinskega sveta Občine Lukovica

 


5. redna seja Občinskega sveta Občine Lukovica, 01.06.2011

Vabilo: 
Vabilo za 5. redno sejo Občinskega sveta Občine Lukovica dne 01.06.2011

Gradivo: 
Gradivo 5. redne seje Občinskega sveta Občine Lukovica

Zapisnik: 
Zapisnik 5. redne seje Občinskega sveta Občine Lukovica

 

3. redna seja Občinskega sveta Občine Lukovica, 16.02.2011


Vabilo: Vabilo za 3. redno sejo Občinskega sveta Občine Lukovica dne 16.02.2011


Gradivo: Gradivo 3. redne seje Občinskega sveta Občine Lukovica


Zapisnik: Zapisnik 3. redne seje Občinskega sveta Občine Lukovica  
Seje Občinskega sveta Občine Lukovica v letu 20102. redna seja Občinskega sveta Občine Lukovica, 15. 12. 2010


Gradivo: Gradivo 2. redne seje Občinskega sveta Občine Lukovica


Vabilo: Vabilo za 2. redno sejo Občinskega sveta Občine Lukovica


Zapisnik: Zapisnik 2. redne seje Občinskega sveta Občine Lukovica
1. redna seja Občinskega sveta Občine Lukovica, 24. 11. 2010


Gradivo Gradivo 1. redne seje Občinskega sveta Občine Lukovica


Vabilo Vabilo za 1. redno sejo Občinskega sveta Občine Lukovica  


Zapisnik Zapisnik 1. redne seje Občinskega sveta Občine Lukovica
Konstitutivna seja Občinskega sveta Občine Lukovica, 10.  11. 2010  


Gradivo Poslovnik občinskega sveta Statut Občine Lukovica Slovesna prisega


Vabilo Vabilo za konstitutivno sejo Občinskega sveta Občine Lukovica


Zapisnik: Zapisnik konstitutivne seje Občinskega sveta Občine Lukovica  

 


 


 

 

 

Vreme
Občina Lukovica

Sob

10°/22°

Ned

11°/22°

Pon

12°/21°

Tor

12°/24°

Uporabne povezave

 

 

 

Pobratene Občine