Dom počitka Mengeš izvaja na podlagi koncesijske pogodbe storitev pomoči na domu za občane občin Mengeš, Trzin in Lukovica.

 

Za želene informacije in oddajo prošnje za pomoč na domu se obrnite na:

 

Vesno Seretin -  koordinator pomoči na domu

T: 051 327 317 

Matejo Lipovšek – vodja pomoči na domu

T: 01 723 7228

 

Dom počitka Mengeš

Glavni trg 13

1234 Mengeš

T: 01 723 72 28

WWW: http://www.dpm.si/

 

Osnovni namen storitev pomoči na domu je, da upravičencem z našimi storitvami omogočamo čim kvalitetnejše življenje v domačem okolju hkrati pa s storitvami nadomeščamo institucionalno varstvo. Upravičenci storitev pomoči na domu so naslednji:

·         osebe, stare nad 65 let, ki so zaradi starosti ali pojavov, ki spremljajo starost, nesposobne za samostojno življenje,

·         osebe s statusom invalida (po Zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb), ki po oceni pristojne komisije ne zmorejo samostojnega življenja, če stopnja in vrsta njihove invalidnosti omogoča občasno oskrbo na domu,

·         druge invalidne osebe, ki jim je priznana pravice do tuje pomoči in nege za opravljanje večine življenjskih funkcij,

·         kronično bolne osebe z dolgotrajnimi okvarami zdravja, ki nimajo priznanega statusa invalida, pa so po oceni pristojnega centra za socialno delo brez občasne pomoči druge osebe nesposobne za samostojno življenje in

·         hudo bolan otrok ali otrok s težko motnjo v telesnem ali težko in najtežjo motnjo v duševnem razvoju, ki ni vključen v organizirane oblike varstva.

 

Obseg in vsebino socialne oskrbe se prilagodi potrebam posameznega uporabnika. Pravilnik o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev (Ur.L. RS, št. 45/2010) v 6. členu navaja, da je upravičenec upravičen do pomoči na domu, če potrebuje najmanj dve opravili iz dveh različnih sklopov opravil, ki pa so:

 

A.  pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih, kamor sodijo :

·         pomoč pri oblačenju ali slačenju,

·         pomoč pri hranjenju, umivanju in opravljanju osnovnih življenjskih potreb,

·         vzdrževanje in nega osebnih ortopedskih pripomočkov.

 

B.            gospodinjska pomoč, kamor sodijo:

·         prinašanje enega pripravljenega obroka hrane, 

·         nabava živil in priprava enega obroka hrane,

·         pomivanje uporabljene posode,

·         osnovno čiščenje bivalnega dela prostorov z odnašanjem smeti,

·         postiljanje in osnovno vzdrževanje spalnega prostora.

 

C.  pomoč pri ohranjanju socialnih stikov, kamor sodijo:

·         vzpostavljanje socialne mreže z okoljem, prostovoljci in s sorodstvom,

·         spremljanje upravičenca pri opravljanju nujnih obveznosti,

·         informiranje ustanov o stanju in potrebah upravičenca,

·         priprava upravičenca na institucionalno varstvo.

 

Izvajanje pomoči na domu se začne na osnovi zahteve upravičenca ali njegovega zakonitega zastopnika. Najprej se ugotovi upravičenost do storitve in glede na želje in potrebe upravičenca z njim ali njegovim zakonitim zastopnikom sklene dogovor o izvajanju storitve.

 

 

 

 

Vreme
Občina Lukovica

Sob

10°/22°

Ned

11°/22°

Pon

12°/21°

Tor

12°/24°

Uporabne povezave

 

 

 

Pobratene Občine