Vloge in obrazce lahko natisnete in izpolnite, oddati pa jih morate na vložišče Občine Lukovica ali po pošti na naslov Občina Lukovica, Stari trg 1, 1225 Lukovica.

Za ogled in tiskanje obrazcev potrebujete program  Adobe Acrobat Reader.

 

Vloga za pridobitev soglasja za priključitev

Vloga za pridobitev soglasja za poseg v cestno telo

Vloga za pridobitev soglasja za poseg v varovalni pas ceste

Vloga za izdajo dovoljenja za zaporo občinske ceste

Vloga za enkratno denarno pomoč ob rojstvu otroka

Vloga za izdajo potrdila o namenski rabi zemljišča - NOVO

Pobuda za spremembo namenske rabe zemljišča  - NOVO

Vloga za izdajo potrdila o (ne)uveljavljanju predkupne pravice občine - NOVO

Vloga za izdajo lokacijske informacije za gradnjo objektov oziroma izvajanje drugih del na zemljiščih ali objektih - NOVO

Vloga za izdajo potrdila Občine o spremembi namembnosti zemljišča v zemljišče za gradnjo stavb za potrebe FURS - NOVO

Vloga za izdajo soglasja za poseg zunaj območja naselja - NOVO

Vloga za izdajo projektnih pogojev h gradnji

Vloga za izdajo soglasja k projektni dokumentaciji

Vloga za izračun komunalnega prispevka - NOVO

Obrazec za prijavo obratovalnega časa gostinskega obrata (kmetije)

Vloga za izdajo dovoljenja za začasno obremenitev okolja s hrupom

Vloga za izdajo soglasja za izvedbo javne prireditve

Vloga za najem in uporabo dvorane v Kulturnem domu Janka Kersnika

Vloga za izdajo soglasja za prodajo blaga zunaj prodajaln

Vloga za 5-letno oprostitev plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

Napoved stanovanjskih površin, površin poslovnih prostorov, spremljajočih površin, ki se uporabljajo za poslovno dejavnost in nezazidanih stavbnih zemljišč

 

 

 


 

Vreme
Občina Lukovica

Sob

10°/22°

Ned

11°/22°

Pon

12°/21°

Tor

12°/24°

Uporabne povezave

 

 

 

Pobratene Občine