OSNOVNI PODATKI O KATALOGU

Naziv organa: OBČINA LUKOVICA
Odgovorna uradna oseba: Matej Kotnik, župan
Naslov: Lukovica pri Domžalah, Stari trg 1, 1225 Lukovica

Matična št. 5880491000

Identifikacijska številka SI19246331
Telefon: 01/ 72 96 300
Fax: 01/ 72 96 313
Dostopnost kataloga: Katalog je dostopen na spletni strani www.lukovica.si

 

Uradne ure organa:

· ponedeljek in petek od 8.00 do 12.00

· sreda od 8.00 do 12.00 ter od 14.00 do 17.00

 

Datum objave: 10. 7. 2011
Datum zadnje spremembe: 7. 4. 2015


 

SPLOŠNI PODATKI O ORGANU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA, S KATERIMI RAZPOLAGA:

 

Organi občine:

Župan
Občinski svet
Nadzorni odbor
Občinska uprava

 

 

a)  ORGANIGRAM IN PODATKI O ORGANIZACIJI ORGANA

Delovno področje Občine Lukovica opisuje Odlok o organizaciji o delovnem področju občinske uprave Občine Lukovica (Ur. Vestnik Občine Lukovica, št. 1/00)

 

Seznam delovnih področij, ki jih organ pokriva (notranjih organizacijskih enot):

·         Finance in proračun

·         Družbene in društvene dejavnosti

·         Gospodarske javne službe in javna naročila

·         Urejanje prostora in varstvo okolja

·         Pravne, splošne in kadrovske zadeve

·         Kmetijstvo, gospodarstvo in regionalni razvoj

·         Režijski obrat

Organigram Občine Lukovica


 

b) KONTAKTNI PODATKI URADNIH OSEB, PRISTOJNIH ZA POSREDOVANJE INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Za posredovanje informacij javnega značaja so zadolženi javni uslužbenci za posamezno področje (  povezava )
Informacije je mogoče dobiti tudi s klicem na telefonsko številko 01/72 96 300 ali poslanim elektronskim sporočilom: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. ali Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

 

c) SEZNAM ZAKONOV, PODZAKONSKIH AKTOV IN PREDPISOV EVROPSKIH SKUPNOSTI S PORDOČJA ORGANA (PREKO DRŽAVNEGA, LOKALNEGA, EVROPSKEGA REGISTRA)

Predpisi lokalnih skupnosti:

Statut Občine Lukovica

Poslovnik Občinskega sveta Občine Lukovica

Uradni vestnik

Državni predpisi:

Državni register predpisov

Predpisi EU:

Zakonodaja Evropske unije

 

d) SEZNAM PREDLOGOV PREDPISOV (PREKO DRŽAVNEGA OZIROMA LOKALNEGA REGISTRA PREDPISOV) 
Gradiva za seje Občinskega sveta vsebujejo samo predloge, sprejeti predpisi pa so objavljeni v Uradnem vestniku. Na spletni strani občine so v rubriki Občinski svet/seje občinskega sveta (povezava) objavljeni zvočni zapisi sej Občinskega sveta občine Lukovica.

Do gradiva za seje Občinskega sveta je mogoče dostopati preko spleta. 

 

 e) SEZNAM STRATEŠKIH IN PROGRAMSKIH DOKUMENTOV PO VSEBINSKIH SKLOPIH

Seznam vseh dokumentov je objavljen v Uradnem vestniku, in sicer po letih in vsebinskih sklopih.

 

f) SEZNAM JAVNIH EVIDENC S KATERIMI UPRAVLJA ORGAN

- register stanovanj in poslovnih prostorov v lasti Občine Lukovica,

- seznam prosilcev za subvencijo najemnine,
- evidenca za dodeljevanje enkratnih izrednih denarnih pomoči,

- evidenca upravičencev do enkratne denarne pomoči za novorojenca,

- evidenca za potrebe uveljavljanja pravice do osnovnega zdravstvenega zavarovanja,
- evidenca o plačanih stroških oskrbe v domovih za starejše občane Občine Lukovica,
- evidenca za potrebe dodeljevanja občinskih štipendij,
- evidenca zavezancev za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča,
- evidenca upravičencev do začasne oprostitve plačila vrtca ter pritožb in prošenj za znižano plačilo vrtca,
- evidenca najemnih pogodb za poslovne prostore ,
- evidenca prijavljenih obratovalnih časov gostinskih obratov,
- evidenca izdanih odločb o odmeri komunalnih prispevkov,
- banka cestnih podatkov,

- baza javne razsvetljave v Občini Lukovica,

- evidenca občinskega premoženja,

- evidenca porabe proračunskih sredstev na razpisih iz področja turizma,

- evidenca porabe proračunskih sredstev na področju dodeljevanja sredstev na razpisih iz področja kmetijstva,

- evidenca porabe proračunskih sredstev na področju dodeljevanja sredstev na razpisih na področju tehnične pomoči v kmetijstvu,

- evidenca porabe proračunskih sredstev na razpisih iz področja kulture,

- evidenca porabe proračunskih sredstev iz razpisov na področju športa,

- evidenca porabe proračunskih sredstev na razpisih iz področja humanitarnih dejavnosti;

 

 g) SEZNAM DRUGIH INFORMATIZIRANIH ZBIRK PODATKOV Z OPISOM NAČINA PRIDOBIVANJA PODATKOV IN DOSTOPA DO NJIH

Informatiziranih zbirk podatkov nimamo.

Ime informatizirane zbirke: Prostorski informacijski sistem občin – PISO. Dostop do zbirke: povezava


Druge pomembne informacije so dostopne na spletni strani Občine Lukovica www.lukovica.si.


 

OPIS NAČINA DOSTOPA DO DRUGIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Postopek za dostop do informacij javnega značaja je natančno opredeljen v Zakonu o dostopu do informacij javnega značaja. Zahteva za dostop do informacije javnega značaja je lahko ustna ali pisna. Organ lahko prošnji ugodi, ali jo z odločbo delno ali v celoti zavrne. V primeru zavrnitve ima prosilec pravico do pritožbe, postopek pa se izvaja po določbah Zakona o splošnem upravnem postopku. Vpogled v zahtevano informacijo je trenutno brezplačen, organ pa pripravlja postopke skladno z Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja.

 

Do informacij javnega značaja lahko dostopate preko spletne strani Občine Lukovica. Za ogled nekaterih dokumentov so potrebna orodja Microsoft Office in program Adobe Reader.

 

Vse informacije javnega značaja je možno pridobiti tudi v tajništvu Občine Lukovica, na naslovu Stari trg 1, 1225 Lukovica, v času uradnih ur.

 

Za želeno informacijo lahko posredujete tudi elektronsko sporočilo na elektronska naslova uradnih oseb, pristojnih za posredovanje informacij.

 

Obrazec  Zahteva za dostop do informacije javnega značaja.SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

  1. Informacije v zvezi z urejanjem zemljiškoknjižnih stanj
  2. Informacije v povezavi s sprejemom prostorskega plana občine
  3. Informacije v zvezi s spremembo namembnosti zemljišč v občini
  4. Informacije v zvezi s sklepi Občinskega sveta Občine Lukovica in načinom razdružitve
  5. Informacije o premoženju bivše Občine Domžale na novo nastale občine
  6. Informacije v zvezi z izgradnjo prizidka k vrtcu Medo

 

Cenik 

Letno poročilo glede podanih informacij javnega značaja - 2016

Letno poročilo glede podanih informacij javnega značaja - 2017

 

Vreme
Občina Lukovica

Pet

18°/17°

Sob

10°/22°

Ned

11°/21°

Pon

12°/22°

Uporabne povezave

 

 

 

Pobratene Občine