Je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine. Šteje 15 članov. 

Svet sprejema Statut Občine, Poslovnik Občinskega sveta, odloke in druge predpise občine ter oblikuje mnenja o vsebini zakonov in drugih predpisov, ki se tičejo koristi občine. V okviru svojih pristojnosti svet predvsem:

-       sprejema prostorske plane in druge plane razvoja občine,

-       sprejema proračun občine in zaključni račun,

-       sprejme odlok o notranji organizaciji in delovnem področju občinske uprave na predlog župana,

-       v sodelovanju z  občinskimi sveti drugih občin ustanavlja skupne organe občinske uprave ter skupne organe za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnih zavodih in javnih podjetjih,

-       daje soglasje k prenosu nalog iz državne pristojnosti na občino in odloča o na občino       prenesenih zadevah iz državne pristojnosti, če po zakonu o teh zadevah ne odloča drug občinski organ,

-       nadzoruje izvrševanje sklepov sveta,

-       potrjuje mandate članov sveta ter ugotavlja predčasno prenehanje mandata občinskega funkcionarja,

-       imenuje člane Nadzornega odbora in na predlog Nadzornega odbora opravi predčasno razrešitev člana Nadzornega odbora,

-       na predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, imenuje in razrešuje člane komisij in odborov sveta,

-       določi, kateri izmed članov sveta bo začasno opravljal funkcijo župana, če temu predčasno preneha mandat, pa ne določi podžupana, da bo začasno opravljal njegovo funkcijo, ali če je razrešen,

-       odloča o pridobitvi in odtujitvi občinskega premoženja, kolikor z zakonom, s statutom občine ali z odlokom ni določeno drugače,

-       odloča o najemu posojila in dajanju poroštva,

-       razpisuje referendume,

-       s svojim aktom, v skladu z zakonom, določa višino sejnine članov sveta in plačila za opravljanje nalog članov drugih občinskih organov in delovnih teles, ki jih imenuje, merila za določitev plače direktorjev javnih podjetij in predstavnikov ustanovitelja v njihovih organih,

-       določa vrste lokalnih javnih služb in način izvajanja lokalnih javnih služb,

-       ustanavlja javne zavode in javna podjetja ter druge pravne osebe javnega in zasebnega prava v skladu z zakonom,

-       določi organizacijo sveta ter način njegovega delovanja v vojni,

-       lahko sprejme akt, v katerem glede na potrebe gostov in značilnosti ter potrebe kraja določi podrobnejša merila za določitev obratovalnega časa gostinskih in turističnih objektov,

-       odloča o drugih zadevah, ki jih določa zakon in ta statut.


Svetniki - spisek in predstavitev


 

Vreme
Občina Lukovica

Sob

10°/22°

Ned

11°/22°

Pon

12°/21°

Tor

12°/24°

Uporabne povezave

 

 

 

Pobratene Občine